การท่องเที่ยวไทย – พม่า

ปัจจุบันประเทศพม่าได้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปทัวร์ต่างประเทศมากขึ้นจนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นิยม

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายส่วนใหญ่ซึ่งนิยมเดินทางไปไหว้พระและสักการะสิ่งศักสิทธิ์ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้มากนัก แต่กลับมองว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพม่า นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในพม่าค่อนข้างมีราคาสูง ซึ่งทางทัวร์พม่าคงไม่พิจารณาจะลดต้นทุนเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดีจำนวนมากจากประเทศในยุโรปยินดีที่จะจ่ายในราคาสูงเพื่อการดังกล่าว

Thailand Tourism in Burma

กลยุทธ์การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยในพม่า ได้แก่

  1. การลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยจัดหาพาหนะบริการคณะนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการลดค่าอาหาร บริการและโรงแรมที่พักในส่วนของ package tour
  2. การจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/วัฒนธรรมพม่าในไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจร่วมจัดกับกลุ่มธุรกิจโรงแรมของพม่า
  3. การจัดทัวร์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากวัฒนธรรมและศาสนา อาทิ กลุ่มที่สนใจดูนก/สมุนไพร ปีนเขา เดินป่า เป็นต้น